Algemene Voorwaarden

Help Local with Love - unique handmade fairtrade products

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument artikelen verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze artikelen door de ondernemer worden geleverd op basis van een afspraak tussen de consument en de ondernemer;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan;
5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
6. Retourrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen redelijke termijn na ontvangst van de specificaties van bestelling teveel afwijkende artikelen te retourneren;
7. Ondernemer: Help Local With Love;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

Artikel 2 – Identiteit van Help Local With Love

AutomaMA bv handelend onder de naam Help Local With Love
Vestigings- & bezoekadres:
www.helplocalwithlove.shop
Graadt van Roggenweg 21, 1862XP Bergen, Nederland
Bereikbaarheid: 24 uur per dag, 7 dagen per week
E-mail via [email protected]
KvK-nummer: 37116981

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Help Local With Love en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Help Local With Love en de consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Als dit niet mogelijk is, zal Help Local With Love voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Help Local With Love zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Als de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Als dit niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de artikelen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Help Local With Love gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden artikelen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod, alsmede marginale afwijkingen aan het artikelen als gevolg van het met de hand vervaardigen van artikelen, binden Help Local With Love niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Als de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Help Local With Love langs dezelfde weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Als Help Local With Love op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering extra voorwaarden te verbinden.
4. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het artikel aan de consument de volgende informatie meesturen:
a. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het artikel met voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
b. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Help Local With Love is een sociale onderneming en maakt het mogelijk voor lokale families en kleine ondernemers in zogeheten tweede- en derde wereld landen hun producten (artikelen) via de webshop van Help Local With Love tegen een fair trade prijs aan te bieden en te verkopen.

Help Local With Love helpt hen daarbij door in specifieke gevallen een deel- of minimale voorraad aan te houden om daarmee de service van dienstverlening en mogelijke schommelingen in totaalprijs als gevolg van schommelingen/koersververschillen, btw-wijzigingen en/of wijzigingen in invoerrechten zoveel als mogelijk op te vangen.

Het betekent dat het aankopen van artikelen via de webshop van help Local With Love altijd een specifiek voor die transactie gemaakt artikel is, gelijkgesteld aan productie van het artikel op verzoek. Om die reden is het wettelijk retourrecht of herroepingsrecht niet van toepassing op deze artikelen. Help Local With Love verwijst tevens naar Artikel 10.

Slecht en indien een artikel duidelijke afwijkingen en/of gebreken heeft kan de consument zijn/haar retourrecht uitoefenen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument voor het uitoefenen van retourrecht

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het artikel vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het retourrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn/haar retourrecht, meldt hij/zij dit binnen een redelijke termijn van maximaal 7 dagen na ontvangst van het artikel aan de Help Local With Love.
2. Zo snel mogelijk, en binnen maximaal 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het artikel terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen.
3. De consument stuurt het artikel terug met alle geleverde toebehoren in originele staat en verpakking, door Help Local With Love verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. De bewijslast voor de uitoefening van het retourrecht ligt bij de consument.
5. Alleen bij een door Help Local With Love bevestigde reden van retourzending draagt Help Local With Love de kosten van retourzending. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
6. Als de consument gebruik maakt van zijn/haar retourrecht en geen beroep doet op nalevering van het oorspronkelijk bestelde artikel, wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van Help Local With Love bij uitoefenen retourrecht

1. Het retourrecht gaat in vanaf het moment dat Help Local With Love het retourrecht bevestigt aan de consument.
2. Help Local With Love vergoedt na ontvangst van het retour gestuurde artikel alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Help Local With Love in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument Help Local With Love gebruikmaking van het retourrecht meldt.
3. Help Local With Love gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Help Local With Love heeft haar producten en diensten uitgesloten van het herroepingsrecht om de volgende redenen:
1. Producten of diensten worden in de basis niet op voorraad gehouden bij Help Local With Love maar worden op individuele basis aangekocht voor de consument uit het land van oorsprong.
2. Om de snelheid van levering te garanderen wordt voor sommige landen van oorsprong minimale – enkelvoudige – voorraad van betreffende artikelen gehouden, teneinde de levertijden voor de consument van het bestelde artikel te minimaliseren.
3. Artikelen zijn mogelijk ook volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die nog niet geproduceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Hierbij zijn mogelijke minimale afwijkingen aan het artikel mogelijk omdat het hand vervaardigde producten zijn. Retourrecht om reden van deze kleine afwijkingen zijn niet mogelijk.
4. Dit geldt tevens voor verzegelde artikelen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken, of artikelen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.
5. De consument verklaart dat hij/zij kennis heeft genomen van de specifieke logistiek waarmee Help Local With Love werkt en verklaard dat hij/zij hiermee het herroepingsrecht niet zal uitoefenen c.q. verliest.

Artikel 11 – De prijs

1. De prijzen van de aangeboden artikelen worden vanaf het moment van bestelling en betaling tot aan de uitlevering niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van voor Help Local With Love (lees: de lokale producent) nadelige koersveranderingen groter dan 10%, veranderingen in btw-tarieven of veranderingen in ten tijde van invoer geldende invoertarieven. Help Local With Love kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden, noch is dit een reden om herroepingsrecht uit te kunnen oefenen.
2. In afwijking van het vorige lid kan Help Local With Love artikelen waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Help Local With Love dit met de consument afgesproken heeft en de verhogingen het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
5. De op de website vermelde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst

1. Help Local With Love geeft aan dat de artikelen voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
2. Help Local With Love meldt nadrukkelijk dat alle artikelen hand vervaardigd zijn. Kleine schommelingen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid kunnen hierdoor mogelijk zijn.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

1. Help Local With Love zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van artikelen.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Help Local With Love bestellingen met per direct doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is gecommuniceerd en overeengekomen. Als de bezorging vertraging ondervindt, of een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft een bericht.
4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van artikelen berust bij Help Local With Love tot aan het moment van verzending richting consument, feitelijke bezorging aan de consument door Help Local With Love zelf, of door een vooraf aangewezen en aan de consument bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen bij bestelling te worden voldaan.
2. Hiervan kan alleen worden afgeweken bij acceptatie vooraf- en bevestiging van deze afwijkende afspraak door Help Local With Love.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens of leverings-adresgegevens onverwijld aan Help Local With Love te melden.
4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij /zij door Help Local With Love is gewezen op de te late betaling en Help Local With Love de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Help Local With gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Help Local With Love kan in het voordeel van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 15 – Klachtenregeling

1. Bij klachten over de uitvoering van de overeenkomst, verzoeken wij de consument om klachten bij ons kenbaar te maken door te mailen naar [email protected] binnen een redelijke tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. De consument dient zijn/haar klacht volledig en duidelijk omschreven per mail in te dienen bij Help Local With Love.
2. Bij Help Local With Love ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt – Help Local With Love zal bijvoorbeeld met de producent ter plaatse moeten schakelen – dan wordt de consument binnen een termijn van 14 dagen (na ontvangst van de klacht) geïnformeerd met een bericht waarin tevens een indicatie gegeven wordt wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3. De consument dient Help Local With Love minimaal 2 maanden de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.
4. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Zie hiervoor ook onze pagina Klantenservice

 

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 17 – Wijziging van de algemene voorwaarden

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

X
0
    0
    Winkelwagen
    De winkelwagen is leegGa terug naar de Shop